Regulamin zakupu i realizacji Voucherów/ Pakietów i Produktów

 • Voucher jest dokumentem wystawianym przez klinikę Open Clinic prowadzoną przez Open Group Kamila Kozłowska, Anna Jeżewska s.c. NIP: 7743250784
 • Voucher jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub elektronicznej. Voucher upoważnia do skorzystania z usług i/lub zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem. Voucher może być zrealizowany tylko w Open Clinic w Warszawie ul. Dzielna 72/U8.
 • Z jednego Vouchera może skorzystać tylko jedna osoba. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście w Open Clinic lub drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego openclinic.pl
 • Warunkiem zakupu Vouchera poprzez stronę openclinic.pl jest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie.
 • Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.
 • Voucher wystawiany jest na konkretną usługę/pakiet usług lub na określoną kwotę.Voucher wystawiony na określoną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub produkt dostępny w ofercie Open Clinic.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Open Clinic obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Open Clinic obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest niższa niż wartość Vouchera, Open Clinic nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość Vouchera, Open Clinic nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.
 • Voucher wystawiony na konkretną usługę/pakiet usług może być wykorzystany na realizację innej usługi/pakietu usług niż wskazane na Voucherze, jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi/pakietu usług wskazanych na Voucherze.
 • Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu na zrealizowanie usługi/pakietu usług pod numerem telefonu 880 712 483 lub osobiście w Open Clinic.
 • Z Vouchera mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Voucher pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody na wykonanie usługi przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.
 • Voucher należy okazać przed zrealizowaniem usługi.
 • Voucher ważny jest przez okres określony przy każdej pozycji na stronie zakupowej, termin liczony jest od daty jego zakupu.
 • Klient może zrealizować Voucher w terminie jego ważności.
 • Po upływie terminu ważności Vouchera, Voucher traci ważność, a Klient traci wynikające z niego uprawnienia.
 • W przypadku niezrealizowania Vouchera przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Vouchera, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 • Vouchery i Produkty w Promocji cenowej nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 • Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Open Clinic.
 • Open Clinic nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Vouchera.
 • W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Open Clinic.
 • Open Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel Open Clinic przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu lub innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Open Clinic.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z przyczyn niezależnych od Open Clinic.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w Open Clinic oraz na stronie www.openclinic.pl
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów.
 • Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, osoba zakupująca Voucher oraz osoba realizująca Voucher oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i akceptują ją w całości. Open Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie openclinic.pl
 • Kupujący dokonując zakupu oświadcza iż zapoznał się z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…) Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27. 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…) 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (…) Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. (…) 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).