Regulamin sklepu internetowego Open Clinic

1. Informacje ogólne

Nazwa firmy: Open Group Investments Sp. z o o.

NIP: 527 310 1607

KRS: 0001091064

REGON: 527931220

Adres siedziby: Dzielna 72/U8, 01-029 Warszawa

2. Rezerwacja terminów zabiegów

Terminy zabiegów lub wizyt w klinikach Open Clinic można rezerwować:

Telefonicznie, dzwoniąc na numer 880 712 483 oraz 

Przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej.

3. Warunki realizacji usługi

Usługi i zabiegi są realizowane w lokalizacjach Open Clinic na Saskiej 5E lub Dzielnej 72/U8.

Towary są dostarczane bezpośrednio w miejscu realizacji usługi.

4. Sposoby płatności

Za zakupione usługi, pakiety lub vouchery można zapłacić:

Online za pośrednictwem systemu płatności PayU,

Przelewem na konto bankowe firmy,

Gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w naszych klinikach.

5. Polityka zwrotów

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27).

6. Polityka reklamacji

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@openclinic.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

7. Polityka ochrony danych osobowych

Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów są dostępne w Polityce Prywatności, która jest dostępna na naszej stronie internetowej.

8. Kupiony Voucher, Zabieg, Pakiet, Usługa w sklepie online jest ważna rok czasu od daty zakupu.

9. Voucher, pakiet, po zakupie jest wysyłany w formie bonu/vouchera/karnetu drogą meilową.


Regulamin Zakupu Zabiegów i Pakietów w Open Clinic

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady zakupu zabiegów i pakietów usług w Open Clinic, prowadzonym przez Open Group Investments Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Dzielna 72/8U, 01-029 Warszawa, NIP: 5273101607, REGON: 527931220.

2. Zakup i Realizacja

2.1 Zabiegi i pakiety usług mogą być zakupione osobiście w Open Clinic lub drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego openclinic.pl.

2.2 Zakup online wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość.

2.3 Po zakupie, klient otrzymuje potwierdzenie zakupu, które uprawnia do skorzystania z wybranych usług w Open Clinic.

2.4 Wartość zabiegu lub pakietu usług jest określona w cenniku obowiązującym w dniu zakupu.

3. Warunki Użytkowania

3.1 Zabiegi i pakiety usług mogą być realizowane wyłącznie po okazaniu potwierdzenia zakupu.

3.2 Klient zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu realizacji usługi pod numerem telefonu 880 712 483 lub osobiście w Open Clinic.

3.3 Z zabiegów mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z zabiegów wyłącznie za zgodą opiekuna ustawowego w formie pisemnej.

4. Termin Ważności i Płatności

4.1 Zakupiona usługa jest ważna przez rok od daty zakupu.

4.2 Po upływie terminu ważności, klient traci prawo do realizacji zakupionych usług, bez prawa do rekompensaty lub zwrotu kosztów.

4.3 Jeśli wartość usługi przekracza wartość zakupionego pakietu, klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy zgodnie z cennikiem.

4.4 Jeśli wartość usługi jest niższa niż wartość pakietu, Open Clinic nie zwraca różnicy wartości.

5. Zwroty i Reklamacje

5.1 Zakupione zabiegi i pakiety usług nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

5.2 Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres siedziby Open Clinic lub drogą elektroniczną na adres info@openclinic.pl

5.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

6. Odpowiedzialność

6.1 Open Clinic nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie potwierdzenia zakupu.

6.2 Open Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie klienta do zabiegu z powodu przeciwwskazań medycznych lub innych uzasadnionych przyczyn.

7. Postanowienia Końcowe

7.1 Open Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany będą publikowane na stronie openclinic.pl.

7.2 Zakup zabiegu lub pakietu usług jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej openclinic.pl oraz w siedzibie Open Clinic.

 

Regulamin zakupu i realizacji Voucherów/ Pakietów & Zabiegów i Produktów

 • Voucher jest dokumentem wystawianym przez klinikę Open Clinic prowadzoną Open Group Investments Sp. z o.o.  z siedzibą na ul. Dzielna 72/8U 01-029 Warszawa NIP: 5273101607 REGON: 527931220
 • Voucher jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub elektronicznej. Voucher upoważnia do skorzystania z usług i/lub zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem. Voucher może być zrealizowany tylko w Open Clinic w Warszawie ul. Dzielna 72/U8.
 • Z jednego Vouchera może skorzystać tylko jedna osoba. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście w Open Clinic lub drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego openclinic.pl
 • Warunkiem zakupu Vouchera poprzez stronę openclinic.pl jest wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie.
 • Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zawarciem dwustronnej umowy na odległość.
 • Voucher wystawiany jest na konkretną usługę/pakiet usług lub na określoną kwotę.Voucher wystawiony na określoną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub produkt dostępny w ofercie Open Clinic.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Open Clinic obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Open Clinic obowiązującym w dniu realizacji usługi.
 • W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest niższa niż wartość Vouchera, Open Clinic nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość Vouchera, Open Clinic nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.
 • Voucher wystawiony na konkretną usługę/pakiet usług może być wykorzystany na realizację innej usługi/pakietu usług niż wskazane na Voucherze, jeżeli istnieją istotne przeciwwskazania do zrealizowania usługi/pakietu usług wskazanych na Voucherze.
 • Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu na zrealizowanie usługi/pakietu usług pod numerem telefonu 880 712 483 lub osobiście w Open Clinic.
 • Z Vouchera mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Voucher pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody na wykonanie usługi przez opiekuna ustawowego w formie pisemnej.
 • Voucher należy okazać przed zrealizowaniem usługi.
 • Voucher ważny jest przez rok od daty zakupu.
 • Klient może zrealizować Voucher w terminie jego ważności.
 • Po upływie terminu ważności Vouchera, Voucher traci ważność, a Klient traci wynikające z niego uprawnienia.
 • W przypadku niezrealizowania Vouchera przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Vouchera, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 • Vouchery i Produkty w Promocji cenowej nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 • Voucher, Pakiet  może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Open Clinic.
 • Open Clinic nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Vouchera.
 • W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Open Clinic.
 • Open Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu/pakietu usług, w przypadku stwierdzenia przez personel Open Clinic przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu lub innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Open Clinic.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z przyczyn niezależnych od Open Clinic.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w Open Clinic oraz na stronie www.openclinic.pl
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów, Pakietów, Zabiegów
 • Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Vouchera, Pakietu, Zabiegu, osoba zakupująca Voucher oraz osoba realizująca Voucher oświadczają, iż zapoznały się z jego treścią i akceptują ją w całości. Open Clinic zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie openclinic.pl
 • Kupujący dokonując zakupu oświadcza iż zapoznał się z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
  27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
  Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)
  Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
  2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
  Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  (…)
  Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  (…)
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).